19 Lipca 2019
Piątek
Imieniny obchodzą:
Alfred, Arseniusz,
Lutobor, Rufin,
Wincenty, Wodzisław
Do końca roku zostało 166 dni.
Main Page arrow History
Z kart historii szkoły
There are no translations available

Na podstawie biuletynu wydanego z okazji Zjazdu Absolwentów w 1995r.

Zarchiwalnych zapisków i monograficznych opracowań wynika, że początkidziałalności edukacyjnej w budynku dzisiejszego liceum przypadają na 1879 r. Wówczas to 4 listopada oddano na użytek oleskiego seminarium nauczycielskiego obiekt przy obecnej ul. Sądowejnr 2. Były to koszary wojsk pruskich, które adaptowano kosztem 10 230 marek. W trakcie kolejnych remontów - dnia 15 I 1890r. - oddano do użytku salę gimnastyczną. Seminarium nauczycielskie funkcjonowało do 1926 r., ale już od 1922 r. przyjmowano uczniów do kolejnych klas gimnazjalnych nowego typu - państwowej szkoły dokształcającej szczebla wyższe go ( odpowiada towspółczesnej szkole średniej).

Od 1932 r. w wyniku następnej reorganizacji zaczęło funkcjonować zreformowane gimnazjum realne odziewięcioletnim cyklu nauczania na podbudowie czwartej lub piątejklasy szkoły podstawowej.Szkoła miała charakter koedukacyjny, pomimo że od 1939 r. nosiła nazwęMiejskiej Szkoły dla Chłopców. Zasadniczy remont budynku podjęto naprzełomie 1926 i 1927 r. na koszt gminy miejskiej. Podwyższono go ojedną kondygnację, oświetlenie gazowe zastąpiono instalacją elektryczną, wprowadzono centralne ogrzewanie, zmodernizowano wnętrze, urządzając kilka pracowni (rysunków, przyrodniczą, chemiczną,fizyczną). Dużo środków przeznaczono na wystrój auli. Pracami kierowałartysta z Wrocławia profesor P.L. Kowalski. Tylną ścianę auli zdobił fresk przedstawiający panoramę Olesna, na bocznej umieszczono alegoryczne wyobrażenia planet i znaki zodiaku, na ścianie frontowej, obok organów dwie postacie przedstawiające Dzień i Noc. Malowidła tezachowały się do połowy lat sześćdziesiątych.

Kronikarz szkolny odnotował : Rok szkolny 1945-46 - naukę w naszej szkole podjęto w maju 1945 r. po opróżnieniu budynku przez radziecki szpital wojskowy (...). Prace organizacyjne polegały na zjednywaniu podstaw materialnych i propagandzie tej szkoły w terenie.Decyzja Kuratorium Okręgu Szkolnego Śląskiego w Katowicach, outworzeniu Państwowego Liceum Pedagogicznego w Oleśnie, ukazała się wDzienniku Urzędowym już 1 kwietnia 1945 r., a 16 czerwca tego rokudyrektor Włodzimierz Koszarskiprzystąpił do organizowania Liceum Pedagogicznego i PaństwowegoGimnazjum Koedukacyjnego i szkoły ćwiczeń.Początkowo oddano na użytek szkoły budynek przy ul. Mielęckiego 2(obecnie ul. ks.Labora) i urządzono tam internat żeński, w końcu lipca- budynek przy ul. Sądowej wraz z salą gimnastyczną i budynkiemmieszkalnym przy ul. B.Prusa.1 sierpnia 1945r. - 59 słuchaczy rozpoczęło naukę w cyklusześciomiesięcznego kursu dla nauczycieli z cenzusem gimnazjalnym irocznego kursu przygotowawczego dla kandydatów do liceumpedagogicznego. Kadrę nauczycielską stanowili : Włodzimierz Koszarski -dyrektor i nauczyciel geografii, Regina Jaśnie Iłowiecka - nauczycielkajęzyka polskiego, Tadeusz Jaśnie Iłowiecki - nauczyciel rysunków, zajęćpraktycznych i matematyki, Henryk Lewicki - nauczyciel śpiewu ihistorii, Stanisław Mistygacz - nauczyciel psychologii i przyrody.3 września 1945 r. naukę rozpoczęło 149 uczniów : w kl. I liceumpedagogicznego - 16, na wstępnym kursie pedagogicznym - 19, w kl. Igimnazjum - 32, kl. II - 23, kl. III - 19, w gimnazjum na kursieskróconym - 40. Grono nauczycielskie stopniowouzupełniali : Ferdynand Ler cher, Aniela Mielczarek, Rudolf Theifert,Alfons Błaszczak. Funkcjonowały następujące pracownie : fizyczna,chemiczna, zajęć praktycznych, przyrodniczo-geograficzna, rysunkowa,muzyczna, biblioteka z czytelnią,sala gimnastyczna, a także gabinet le karski, aula i świetlicaharcerska. 16 września zorganizowano jednoroczny kurs w zakresie liceumhumanistycznego dla dorosłych, a 1 października czteromiesięczny kursdla kandydatek na wychowawczynie przedszkoli.7 września 1945 r. komendantka hufca Związku Harcerstwa Polskiego,Stanisława Theiferowa zorganizowała żeńską drużynę liczącą 23 druhny.Drużynę męską stanowiło 19 druhów.Szkoła od początku wypełniała misję aktywizacji środowiska przezdziałalność kulturalną. Chór, orkiestra, zespół teatralny występowałyjuż 30 września. Dwukrotnie w listopadzie koncertował chór, a wstyczniu 1946 r. zespół podkierunkiem H. Lewickiego i St. Mistygacza wystawił obraz muzyczny pt."Pastorałki betlejemskie".Pierwszy internat dla 44 dziewcząt mieścił się przy obecnej ul. Labora.W końcu roku przyznano na cel internatu męskiego część budynku przy ul.Dworcowej 32. Wiosną 1949 r. został on przeniesiony do obiektu w parkuprzy obecnej ul. Jaronia.Już w pierwszym roku działalności stołówki internackiej korzystało zniej 115 osób. Część opłat uczniowie wnosili w naturze.2 lutego 1946 r. pierwsi absolwenci - 20 nauczycieli - ukończyło kursPaństwowego Liceum Pedagogicznego, a 15 lutego tego roku - 19wychwawczyń przedszkoli.W czerwcu 1946 r. odbył się pierwszy egzamin dojrzałości z zakresuliceum humanistycznego, który zdało 20 maturzystów jednorocznego kursudla pracujących. W tym samym czasie 20 absolwentów ukończyło skróconegimnazjum. Część z nich podjęła następnienaukę w liceum.W 1947 r. 16 absolwentów zdało egzamin dojrzałości Państwowe go LiceumPedagogicznego, a gimnazjum ukończyło 30 uczniów. W 1948 r. zdałomaturę w liceum 26 nowych nauczycieli, a gimnazjum opuściło 23absolwentów.

Reforma oświatowa w 1948 r.przyniosła rozwiązanie Państwowe go Liceum Pedagogicznego i PaństwowegoGimnazjum Koedukacyjnego i utworzenie w ich miejsce jedenastoletniejszkoły ogólnokształcącej. Wraz ze zmianamiorganizacyjnymi nastąpiły zmiany programowe wynikające z ówczesnychprocesów społeczno-politycznych. Pierwszym dyrektorem i organizatoremjedenastoletniej szkoły ogólnokształcącej został Mieczysław Natkaniec.Etatowych nauczy cieli z pełnymikwalifikacjami było tylko trzech. Zatrudniono więc nauczycielidochodzących ze szkoły rolniczej i pracujących w szkolnictwiepodstawowym.W czerwcu 1951 r. odbyła się po raz pierwszy matura XI klasy. Wszyscy -33 abiturientów - pomyślnie zdali egzaminy w części pisemnej i ustnej.Po rozdaniu dyplomów odbył się uroczysty komers.Organizowaniem bazy dydaktycznej zajmowali się sami nauczy ciele iuczniowie wykonując szereg pomocy do gabinetów i pracowni.

Wlatach 1952-1959 ze szczególnym udziałem rodziców uporządkowanootoczenie szkoły.Usunięto gruzy po spalonych budynkach i schronach przeciwlotniczychoraz podjęto budowę boiska szkolne go. Systemem gospodarczym oddano doużytku boiska lekkoatletyczne, do piłki ręcznej, siatkowej ikoszykowej, kort tenisowy, te ren rekreacyjny i cieplarnię szkolną.W latach 1961-62 przeprowadzono remont generalny budynku poprzeznadbudowę skrzydeł, wymianę części stropów oraz instalacji centralnegoogrzewania, wodnokanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej. Urządzono wbudynku obok szkoły pracownięrobót ręcznych składającą się z dwóch pomieszczeń.

Reforma systemu oświaty i wychowaniaw 1961 r. przyniosła kolejną reorganizację polegającą na likwidacjitzw. jedenastolatek i wprowadzeniu ośmioklasowej szkoły podstawowej iczteroletniego liceum ogólnokształcącegoo sprofilowanym nauczaniu. W roku szkolnym 1964/65 pozostawiono wszkole podstawowej nr 2 już tylko szóste i siódme klasy. W 1966/67 r.funkcjonowały w szkole dwie klasy ósme nowego typu, z przyczynobiektywnych nie było naboru do klas liceum.Szkoła przeszła na system klaso-pracowni, w wyposażenie którychzaangażowani byli w dużym stopniu nauczyciele i uczniowie.W latach 1964-67 rozwinęło ożywioną działalność szkolne kółko teatralnepod kierunkiem mgra Alfreda Kopeczka. Wystawiano kilka sztuk, m.in. Śluby panieńskie, Grube ryby, Doktór medycyny, Krewniacy , Wicek i Wacek,Powrót taty .

Czerwiec 1965 r. Zjazd absolwentów (roczniki 1945-1965 ). Przy stole prezydialnym zasiedli byli dyrektorzy:Mieczysław Natkaniec, Alfred Kopeczek, Piotr Polak, Ferdynand Lercher iówczesny dyrektor - Władysław Ciężki. Zebranych w auli przywitała kol.Bartkowska. Zabawa w PDK trwała do białego rana, wspomnieniom nie byłokońca.W latach 1962-1965 w budynku szkoły znajdowała się siedziba ZasadniczejSzkoły Zawodowej dla Pracujących. Nauczali w niej również nauczycieleliceum. Po oddaniu do użytku nowych obiektów przy ul. Marchlewskiego(obecnie Wielkie Przedmieście) placówkata uzyskała całkowitą samodzielność. Poszukując możliwości nowych formkształcenia w latach 1964-67 uruchomiono przy szkole LiceumWychowawczyń Przedszkoli. Po trzeciej klasie uczennice kontynuowałynaukę w podobnych liceach w Kluczborku i w Prudniku.
W roku szkolnym 1967/68 szkołaprzeszła na system klasopracowni. Zorganizowano ich 13, tj. językapolskiego, języka rosyjskiego, języka francuskiego, językaangielskiego, historyczną, geograficzną, biologiczną,matematyczną, fizyczną, chemiczną, wychowania muzycznego, wychowaniatechnicznego, przysposobienia obronnego. Uzupełniono wyposażenie jużistniejących, a do nowych zakupiono sprzęt audiowizualny. Wzbogaconorównież wyposażenie sali gimnastycznej.

W czerwcu 1970 r. odbył się II ZjazdAbsolwentów w dwudziestopięciolecie szkoły. Odnowione kontaktypozwoliły na zorganizowanie spotkań klasowych wielu roczników w latachnastępnych.13 września 1970 r. odbyła się podniosła uroczystość nadania szkoleimienia Lotników Polskich. W tym dniu odsłonięto Pomnik Lotników naoleskim cmentarzu, a w amfiteatrze zakład opiekuńczy - PrzedsiębiorstwoBudownictwa Rolniczego w Oleśnie -przekazał szkole sztandar. Uczestnicy na długo zapamiętali piękneprzemówienie wygłoszone przez uczennicę Barbarę Odoń. Na gmachu szkołyodsłonięto pamiątkową tablicę. W godzinach popołudniowych odbyło sięspotkanie pokoleń i ot warto pierwsząw ówczesnym województwie opolskim Izbę Pamięci Narodowej.Wraz z nadaniem szkole imienia Lotników Polskich młodzież przejęłaopiekę nad Pomnikiem Lotników na oleskim cmentarzu. Tradycją szkołystało się coroczne ślubowanie pierwszoklasistów w dniu 13 września iwłączenie tej daty do kalendarza imprez jakoświęta szkoły. Decyzją dowództwa Wojsk Lotniczych opiekę nad szkołąsprawuje jednostka wojsk lotniczych w Oleśnicy - Centralny OśrodekSzkolenia Specjalistów Technicznych Wojsk Lotniczych (obecnie CentrumSzkolenia Inżynieryjno-Lotniczego).Kontakty z tą jednostką zostały zacieśnione po udziale delegacji szkoływ " zlocie gwieździstym " nauczycieli i uczniów szkół noszących imięlotników, który odbył się 9 maja 1975 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Wtrakcie uroczystości reprezentującaszkołę uczennica kl.IIa Bożena Garncarek swoim płynącym prosto z sercawystąpieniem zwróciła uwagę wszystkich uczestników zlotu, azainteresowanie Olesnem zaowocowało specjalnym rozkazem Dowództwa dojednostki w Oleśnicy. Od tej pory orkiestrawojskowa często pojawiała się nie tylko na uroczystościach szkolnych,ale i na imprezach środowiskowych. Młodzież wielokrotnie odwiedzałajednostkę i znaj dujący się tam ośrodek szkolenia.

W latach 1968-1977 funkcjonowały wszkole klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących. Wśródabsolwentów ( szczególnie w 1977 r. ) było wielu takich, którzy pozdaniu matury kontynuowali naukę w szkołach pomaturalnych lub nawyższych studiach.W kwietniu 1976 r. w trakcie Banku 440 i zmagań Olesna zPleszewem nauczyciele i uczniowie swoim zaangażowaniem w zorganizowanieimprez towarzyszących walnie przyczynili się do zwycięstwa naszejspołeczności.

W 1977 r. uruchomiono LiceumMedyczne, które działało do roku 1995, a więc 18 lat. Wykształcono 400pielęgniarek z 14 roczników. Pierwsza grupka 25 absolwentek ukończyłaszkołę w 1982 r., a ostatnia - 31 dziewcząt- w 1885 r. Uczennice obok przedmiotów ogólnokształcących musiałyprzyswoić sobie przede wszystkim wiedzę i umiejętności fachowe, istotnew tym kierunku kształcenia. Egzaminy dyplomowe były zawsze najlepszymświadectwem dobrego przygotowania do zawodu.

W listopadzie 1980 r. w ogólnopolskimKonkursie Krasomówczym Przewodników PTTK i Młodzieży wGolubiu-Dobrzyniu pierwsze miejsce zajął Marek Krzyczkowski, uczeńklasy III. Fakt to godny odnotowania, ponieważ prezentowałtekst o życiu i działalności dh. Natalii Jasińskiej, nauczycielkinaszej szkoły, która wniosła ogromny wkład w rozwój oleskiegoharcerstwa.

W latach 1983-1985 Medyczne StudiumZawodowe (policealne) ukończyło 40 pielęgniarek, natomiast w latach1990-1992 szkołę ukończyły dwa roczniki pracowników socjalnych (36osób).
Zarządzeniem Kuratora Oświaty i Wychowania w Częstochowie z dnia10 lipca 1984 r. utworzono Zespół Szkół w Oleśnie przy ul. Sądowej. Wjego skład weszły : Liceum Ogólnokształcące im. Lotników Polskich,Liceum Medyczne w Oleśnie i MedyczneStudium Zawodowe w Oleśnie.

W obchodach święta szkoły wdwudziestolecie nadania jej imienia - 13 września 1990 r. - udziałwzięli licznie zaproszeni goście, a wśród nich rodzice pracującyniegdyś w Komitecie Rodzicielskim, olescy kombatanci,przedstawiciele jednostki w Oleśnicy i absolwenci z początków lat70-tych.
Szkoła - niczym żywy organizm - reaguje na zjawiska otaczającej ją rzeczywistości. Także zmienność typów i form kształcenia w przeszłości była już to odpowiedzią napotrzeby społeczne, już to wynikiem większych i mniejszych zmian politycznych. Ostatnie lata również przyniosły zmiany. M.in.przywrócono - jak w całej Polsce - nauczanie religii w szkole.

Oleskie liceum - jako jedno zpierwszych w kraju - zastosowało nowy system nauczania. Po ukończeniu drugiej klasy młodzież decyduje się na uczestnictwo w zajęciach zprzedmiotów fakultatywnych zgodnie zeswoimi zainteresowaniami i możliwościami. Nauka zorganizowana jest wnastępujących międzyoddziałowych profilach: humanistycznym, biologiczno-chemicznym, matematycznym z rozszerzonym programem elementów informatyki, ogólnym oraz ogólnym zelementami wiedzy o prawie. W dwóch pierwszych z wymienionych profilimłodzież uczy się także łaciny. Pierwszy rocznik uczących się w takimsystemie kształcenia zdał maturę w 1995 roku.

Zmiany nastąpiły także w nauczaniu języków obcych. Konwersację w języku angielskim pomagali doskonalić uczniom Amy Rundel (1992-93), Michael Svetlik (1993-94) - nauczyciele z Amerykańskiego Korpusu Pokoju, Dean Rollings - nauczycielz Anglii. Języka niemieckiego nauczał dodatkowo nauczyciel z Niemiec - Peter Wyduchowicz (1992-98), zaś obecnie pani Cornelia Kränzle. Od roku 1993 wprowadzono nauczanie w klasach z rozszerzonymi programami zjęzyka angielskiego i języka niemieckiego.

 
Liceum.Mojeolesno.pl
© 2007-2010 Zesp Szk w Olenie - Olesno, ul. Sdowa 2